KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Haluk DEMİR, lafemmebybegum olarak, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1- Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor;

KVKK uyarınca lafemmebybegum “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, sunacağı hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında, tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, tüm finansman işlemleri ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda sunulan ürünlerden faydalanabilmeniz ve hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler, bilgileri gibi ile çeşitli müşteri verileri ve müşteri işlem verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel verileriniz; üyelik başvuru sürecinin tamamlanması için gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgiler üzerinden kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, başvuru verileri üzerinden raporlamanın yapılabilmesi, bu verilerin ilerleyen dönemlerdeki başvuru süreçlerinde ve istatiksel çalışmalarda kullanılabilmesi, yapılan işlemlerde kullanılmak üzere kimliğinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizin kaydedilebilmesi, sizden gelen talep üzerine sunacağımız ürün ve hizmetler kapsamında gerekli ve sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilebilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlüklerimizin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.

6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Çırpıcı …….. adresinde lafemmebybegum tarafından hukuk ve dürüstlük etik ilkelerine uygun bir şekilde işleyecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve yasının izin verdiği durumlarda içerdikleri amaçla sınırlı üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2- Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar;

Kişisel verilerinizi, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlardan internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri kanallarla, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Bu kapsamda, sözlü, yazılı ve elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz sizlere sunulan hizmet kalitesinin artırılması, satış ve pazarlama faaliyetlerinde örneklemelerde kullanılabilecektir. Kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi amacı ile idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

 

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği.

 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz. KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla mal hizmet alış satış, pazarlama yapılan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine

aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına paylaşılmayacak ve aktarılmayacaktır.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirket tarafından e-mail ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Elle bilgi sistemlerinin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5- Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel verileriniz lafemmebybegum tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik alt yapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin olması halinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,

*KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme

*İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, çağrı merkezi, e-mail veya kişisel verileri koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz:

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği konusu lafemmebybegum ‘un faaliyet göstermekte olduğu sektörde sunduğu hizmet, çalışma prensipleri ve kurumsallığı çerçevesinde esaslı bir yer teşkil ettiğinden önem arz etmektedir.

Lafemmebybegum beraber çalıştığı kurumların, ürün ve hizmetlerini kullanan ve/veya sonuçlarını gören tüketicilerin lafemmebybegum ile paylaşmış oldukları kurumsal ve/veya bireysel bütün bilgilere karşı yasal mevzuata uygun olarak gereken özen ve dikkati göstermektedir. Her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı lafemmebybegum sorumlu tutulamaz.

lafemmebybegumtarafından kişisel bilgilere ait verilerin koruması ile ilgili tüm yasal düzenlenmelere uyulmaktadır. Site ziyaretçileri ve müşterilerimizden istenen bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmamakta, ticari bir meta olarak değerlendirilmemektedir.

lafemmebybegum’ün paylaştığınız kişisel verilerin kasıtlı veya kazara kullanılması, kaybı, yok edilmesi veya yetkisi olmayan kimseler tarafından erişilmesini önlemek için teknik güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik tedbirleri düzenli olarak geliştirilmekte olup günün şartlarına göre uyarlanmaktadır. Alınan tüm önlemlere rağmen internet sitesi üzerindeki bilgilerin 3. kişiler tarafından izinsiz olarak yasaya aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ve kullanılmasından lafemmebybegumsorumlu tutulamaz.

 

 

Çerez Kullanımı

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Lafemmebybegum

Adresi:

E-mail :

 

Vergi Dairesi ve No:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN